Danh sách thi thử môn Cơ sở dữ liệu và Kinh tế vi mô - Khóa 2021


Phòng KT&ĐBCL thông báo danh sách thi thử hai học phần Cơ sở dữ liệu và Kinh tế vi mô - 24/1/2022

 

Sinh viên xem danh sách thi (link phòng thi trên danh sách thi) tại link dưới đây:

https://by.com.vn/Lm322S

 

 

Lưu ý: Sinh viên thực hiện đầy đủ các quy trình như thi chính thức. Kết quả thi thử không ảnh hưởng đến kết quả học tập, sinh viên thi thử để làm quen với hệ thống thi và quy trình thi trực tuyến.

 

Mọi vấn đề, sự cố phát sinh trong quá trình thi sinh viên có thể gọi vào số hotline của Phòng KT&DBCL: 0236 3981368 / 0236 6277868 hoặc qua email: kt_dbcl@vku.udn.vn.
 
Phòng KT&ĐBCL.