Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021


 

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến tất cả sinh viên về "Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Đợt 1)".  Sinh viên kiểm tra thông tin kết quả xét cấp  học bổng KKHT tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKT3axzUEpcKOV32y1yndKpLsxv_yvlL/edit?usp=sharing&ouid=116112098661652931510&rtpof=true&sd=true

Trường hợp nếu có vướng mắc, sinh viên phản hồi về phòng Công tác sinh viên trước 09h ngày 01/03/2022. Sau thời gian thông báo, Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan.

Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (email: congtacsinhvien@vku,udn.vn; ĐT: 0236 3667129 - liên lạc trong giờ hành chính), chuyên viên phụ trách: Cô Trần Thị Dung.