Thông báo về việc thu nợ học phí lần 2 Học kỳ 1 (21-22) đối với Sinh viên Khóa 21


Căn cứ  vào danh sách nợ học phí Phòng Kế hoạch –tài chính thông báo lần 2 đến sinh viên nộp học phí còn nợ trước ngày 15/04/2022. (Danh sách theo File đính kèm)

Nộp qua Ngân hàng theo các thông tin cụ thể sau:

Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (nếu chuyển khoản qua app có thể viết tắt: TRUONG ĐH CNTT VA TT VIET HAN)

Số tài khoản: 2015201003628

Tại ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng

Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, Học phí HK1 năm học 21-22