Thông báo về việc tổ chức lớp học lại/học cải thiện HK2 năm học 2021-2022


       Căn cứ kết quả khảo sát mở lớp và kết quả đăng ký tham gia học tập của sinh viên, phòng Đào tạo thông báo tổ chức các lớp học lại/học cải thiện học kỳ II năm học 2021-2022 như sau:

1.    Lịch học:

 

TT

Tên học phần

Tín chỉ

Lịch học

GVGD

Ghi chú

Tổng

LT

TH

Thứ

Tiết

Phòng

Tuần

1

Lập trình hướng đối tượng

3

2

1

7

6->10

K.B109

37,38,40->42,44

TS.Nguyễn Sĩ Thìn

Học tương đương/thay thế cho HP Lập trình hướng đối tượng và java cơ bản

CN

1->5

37,38,40->44

2

Kiến trúc máy tính

2

1.5

0.5

4

1->4

K.B207

41->45

TS.Nguyễn Vũ Anh Quang

 

7

1->4

3

Đồ án cơ sở 2 (IT)

1

0

1

 

 

 

37->46

ThS.Võ Ngọc Đạt
ThS.Lương Khánh Tý

Dành cho SV Khóa 20

4

Đồ án cơ sở 2 (IT)

2

0

2

 

 

 

37->46

ThS.Đỗ Công Đức

Dành cho SV Khóa 17,18,19

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thời gian, hình thức học:  
         - 
Thời gian học: Từ ngày 16/04/2022 đến ngày 10/07/2022.

-       - Hình thức học: học trực tiếp theo lịch.

Các sinh viên đã đăng ký, thực hiện truy cập hệ thống để cập nhật kết quả đăng ký, lịch học và tham gia học tập theo đúng kế hoạch

Trân trọng./.