Thông báo về việc nộp học phí HK 2 (2021-2022) đối với đối tượng Tuyển sinh riêng và Học bổng đầu khóa K21


- Đối với đối tượng Tuyển sinh riêng K21:
   + Danh sách sinh viên nộp bổ sung học phí File đính kèm
   + Danh sách sinh viên đã nộp đủ học phí, không cần nộp bổ sung File đính kèm
- Đối với đối tượng học bổng đầu khóa: Học phí của HK 2 (21-22) đã được trừ vào học bổng, SV không phải nộp học phí của kỳ này. File đính kèm
- Hình thức nộp: Chuyển khoản vào TK của Trường 

Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (nếu chuyển khoản qua app có thể viết tắt: TRUONG ĐH CNTT VA TT VIET HAN)

Số tài khoản: 2015201003628

Tại ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng

Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, Học phí HK2 năm học 21-22

Thời gian hoàn thành: SV nộp tiền trước ngày 09/05/2022.

 

 

P.KHTC