Thông báo: DS SV Khóa 21 chưa hoàn thành học phí Học kỳ 2 (21-22) đến 26/5/2022


Phong KHTC thông báo DS Sinh viên Khóa 21 còn nợ học phí Học kỳ 2 (21-22). SV kiêm tra theo File đính kèm File đính kèm

Đề nghị SV hoàn thành đóng học phí đến ngày 31/5/2022.

Lưu ý: Tất cả sv khóa 21 kiểm tra lại học phí HK2/2021-2022  đã cập nhật trên hệ thống đào tạo. Nếu thông tin chưa đúng liên hệ Phòng KHTC để giải quyết.