Thông báo: DS Sinh viên lớp K21 GBA được hoàn trả 1 tín chỉ đề án Học kỳ 2 (21-22)


Căn cứ vào cập nhật khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 của lớp 21GBA do thay đổi số tín chỉ của Học phần Đề án 1, Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc hoàn trả tiền SV đã nộp học phí tới ngày 23/5/2022 như sau:

-       Số tiền hoàn trả: 1TC – 310.000 đ

-       Đối với SV thuộc đối tượng Tuyển sinh riêng (TSR) sẽ được hoàn trả theo đợt hoàn trả chung của các SV thuộc diện TSR (có ghi chú trong file đính kèm)

-     Đối với các SV còn lại sẽ được chi trả bằng tiền mặt dự kiến trong tuần sau từ 30/5/2022, tại Phòng KHTC. Khi đến nhận tiền SV mang theo thẻ SV và CMND bản phô bản chính để đối chiếu. 

-       Danh sách SV được hoàn trả: file đính kèm File đính kèm