Thông báo về việc khảo sát tài nguyên giáo dục mở rộng trong giáo dục đại học


THÔNG BÁO

Về việc khảo sát tài nguyên giáo dục mở rộng trong giáo dục đại học

Thực hiện công văn số 2442/BGDĐT-GDĐH ngày 10/6/2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc khảo sát tài nguyên giáo dục mở rộng trong giáo dục đại học, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường tham gia khảo sát tại đường link sau

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_CbEmgYnY2of1MJcyrrcX2S4BGOCFTowOKxrxHFtlS1sClA/viewform

Thời hạn khảo sát: hoàn thành trước 30/6/2022.

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa phối hợp chỉ đạo Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập triển khai thông tin tới các lớp sinh hoạt để sinh viên tham gia khảo sát đầy đủ và đúng thời gian nêu trên.

Trân trọng./.