Thông báo Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022


THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ 1 năm học 2021-2022, nội dung cụ thể như sau:

1.   Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Học bổng KKHT được xét cấp cho sinh viên đang học trong thời gian đào tạo chính khóa (quy định theo quy chế đào tạo).

2. Tiêu chuẩn để được xét cấp học bổng KKHT

Sinh viên được xét cấp học bổng KKHT phải đạt đồng thời được tất cả các tiêu chuẩn sau:

-   Có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên (xem Phụ lục I);

-   Đảm bảo được tiến độ học tập (xem Phụ lục I);

-   Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.

3. Nguồn kinh phí cấp học bổng KKHT

Nguồn kinh phí cấp học bổng KKHT được lấy từ Quỹ học bổng khuyến khích học tập (tỷ lệ trích tối thiểu 8% nguồn thu học phí).

4. Mức xét cấp học bổng KKHT

a)   Mức học bổng được cấp bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành, chuyên ngành mà sinh viên phải đóng tại trường theo quy định.

b)   Các mức học bổng

-   Mức học bổng loại Xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc.

-   Mức học bổng loại Giỏi: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại Giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

-   Mức học bổng loại Khá: Có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại Khá trở lên.

(Chi tiết xem Phụ lục I)

5. Danh sách sinh viên đủ điều kiện đưa vào xét cấp học bổng

- Danh sách sinh viên trình độ đại học xem tại Phụ lục II, III, IV;

- Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng xem tại Phụ lục V.

*** LƯU Ý: Học phần "Tiếng Anh dự bị - 5 TC", không tính vào số Tín chỉ tích lũy nên không được tính trong tiến độ học tập.
 

Phòng Công tác sinh viên thông báo để sinh viên được biết và thực hiện kiểm tra rà soát lại thông tin, trường hợp nếu có vướng mắc sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 22/07/2022. Sau thời gian quy định, nhà trường sẽ không

giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan. Đề nghị các Khoa, Tổ Cơ Bản đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp và thực hiện triển khai thông báo đến sinh viên thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Điện thoại: 0236 3667129, e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn- liên lạc trong giờ hành chính), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung.

Trân trọng./.

File đính kèm