Thông báo bổ sung danh sách sinh viên đủ điều kiện đưa vào xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022


Thông báo bổ sung danh sách sinh viên đủ điều kiện đưa vào xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Sau khi Phòng Đào tạo cập nhật dữ liệu về thông tin để xét cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022 (bổ sung danh sách sinh viên hoãn thi), Phòng Công tác sinh viên đã tổng hợp và lập bổ sung danh sách sinh viên đủ điều kiện đưa vào xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Sinh viên kiểm tra và rà soát thông tin, trường hợp có vướng mắc gửi phản hồi về phòng CTSV trước 10h ngày 25/7/2022. Sau thời gian thông báo nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp liên quan đến việc xét cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2021-2022.

File đính kèm