Thông báo về việc công khai danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến) , Học kỳ 1 năm học 2021-2022


THÔNG BÁO

Về việc công khai danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến)

 Học kỳ 1 năm học 2021-2022

 

         

Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 ngày 05/8/2022, Nhà trường công khai kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022. Việc công khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/8/2022.

2. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến)

(Danh sách kèm theo):

- Trình độ đại học:

    + Ngành Công nghệ thông tin: Phụ lục 1

    + Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính: Phụ lục 2

    + Ngành Quản trị kinh doanh: Phụ lục 3

- Trình độ cao đẳng: Phụ lục 4

 Trong thời gian trên sinh viên có ý kiến thắc mắc, đề nghị sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (phòng A-105 khu V; điện thoại: 02363667129, e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung. Sau thời gian công khai, nếu sinh viên không có ý kiến phản hồi, Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.

Nhà trường đề nghị các Khoa chỉ đạo Giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên biết và thực hiện.

Trân trọng./.

Chi tiết trong file đính kèm:

File đính kèm