Thông báo kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022


Thông báo kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Link danh sách sinh viên nhận cấp học bổng KKHT:

- Trình độ đại học:

https://drive.google.com/drive/folders/11k8tShanau4CL51y_LBu2mU7YB2Wxodw?usp=sharing

- Trình độ cao đẳng:

https://drive.google.com/drive/folders/1ovu88hedYFOvfkBSs7lWC8Jfruj3wm8z?usp=sharing