Thông báo về việc nộp hồ sơ thực hiện chế độ chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2022 - 2023


THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ thực hiện chế độ chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội
và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2022 - 2023

 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ;

Để kịp thời hỗ trợ cho những đối tượng sinh viên thuộc diện chính sách trong học kỳ I năm học 2022 - 2023, Nhà trường thông báo sinh viên thực hiện nộp hồ sơ xét chế độ chính sách với các nội dung cụ thể như sau:

I.    ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

-     Đối tượng được hưởng chế độ chính sách, hồ sơ, mức miễn giảm/mức hỗ trợ tại danh sách đính kèm (xem Phụ lục 1 đính kèm).

II.     THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

1.   Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2022.

2.   Cách thức nộp hồ sơ

     - Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên, Phòng A105 Khu V - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. (gặp Cô Nga)

3.   Các mẫu đơn đề nghị và xác nhận theo từng đối tượng (đính kèm theo Thông báo này)

   + Mẫu 1: Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

   + Mẫu 2: Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

   + Mẫu 3: Đơn đề nghị hỗ trợ học tập

   + Mẫu 4: Đơn đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội

   + Mẫu 5: Đơn xác nhận thuộc vùng đặc biệt khó khăn

   + Mẫu 6: Đơn xin xác nhận người dân tộc thiểu số ở vùng cao:

   - Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập cho kỳ tiếp theo. Nếu thực hiện không đúng quy định, sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

   - Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

III. RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ CHÍNH SÁCH.

1. Danh sách đối tượng được hưởng chế độ chính sách (xem Phụ lục 1 đính kèm)

2. Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng miễn giảm học phí không phải nộp bổ sung hồ sơ (xem Phụ lục 2 đính kèm).

3. Danh sách sinh viên hưởng chế độ miễn, giảm học phí phải nộp bổ sung hồ sơ (xem Phụ lục 3 đính kèm).

4. Danh sách sinh viên hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội phải nộp bổ sung hồ sơ (xem Phụ lục 4 đính kèm).

    Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ thực hiện chế độ chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2022 - 2023 sinh viên được biết và thực hiện nộp hồ theo đúng đối tượng và thời gian quy định; trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đầy đủ Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

    Đề nghị Lãnh đạo các Khoa phối hợp, thông tin và chỉ đạo giảng viên chủ nhiệm triển khai cho sinh viên. Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (e-mail congtacsinhvien@vku.udn.vn hoặc điện thoại: 0236.3667.129 gặp Cô Nga - liên lạc trong giờ hành chính).