Thông tin học GDTC 1, Học kỳ I, Năm học: 2022 - 2023


THÔNG TIN HỌC GDTC 1, HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2022 -2023

1. Lịch học và thông tin liên hệ giảng viên giảng dạy sinh viên xem tại File đính kèm

2. Nội dung, lịch trình giảng dạy GDTC 1 sinh viên xem tại File đính kèm