[K2020-IT,CE] Danh sách dự kiến buộc thôi học, cảnh báo học tập_HK2 21-22


Phòng Đào tạo công bố kết quả sơ bộ (dự kiến) danh sách sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020 (ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính) bị buộc thôi học và cảnh báo kết quả học tập tại học kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể như các danh sách kèm theo.

Sinh viên kiểm tra kết quả và phản hồi (nếu có):

Về phòng Đào tạo:

1. Email: daotao@vku.udn.vn (tiêu đề email: MaSV_Phản hồi cảnh báo học tập_HK2 21-22)

2. Điện thoại: 02363 667 113 hoặc trực tiếp lên phòng Đào tạo (Phòng V.A103)

Về phòng Kế hoạch - Tài chính:

1. Email: kehoachtaichinh@vku.udn.vn (tiêu đề email: MaSV_Phản hồi học phí_HK2 21-22)

2. Điện thoại: 02363 667 114 hoặc trực tiếp lên phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng V.A107)

Thời hạn phản hồi: 21/10/2022

Trân trọng./.

 

DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC

 

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP (LẦN 3)

 

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP (LẦN 2)

 

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP (LẦN 1)