Danh sách sinh viên Cảnh báo học tập, Buộc thôi học tại HK2 21-22


Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên trình độ đại học bị Cảnh báo học tập, bị Buộc thôi học, cụ thể như sau:

- Quyết định 1542/QĐ-ĐHVH ngày 02/12/2022 về việc cảnh báo học tập tại HK2 21-22: danh sách tại đây

- Quyết định 1543/QĐ-ĐHVH ngày 02/12/2022 về việc buộc thôi học từ HK1 22-23: danh sách tại đây

- Quyết định 1544/QĐ-ĐHVH ngày 02/12/2022 về việc cảnh báo học tập tại HK2 20-21 (SV hoãn thi): danh sách tại đây

- Quyết định 1545/QĐ-ĐHVH ngày 02/12/2022 về việc buộc thôi học từ HK1 22-23 (SV hoãn thi): danh sách tại đây

Trân trọng./.