Thông báo về việc triển khai dạy và học học kỳ 2 năm học 2022-2023


Phòng Đào tạo Thông báo về việc triển khai dạy và học học kỳ 2 năm học 2022-2023 sinh viên xem tại File đính kèm

1.Thời gian bắt đầu dạy và học

- Khóa 2021 bắt đầu học từ tuần 22 (ngày 26/12/2022).

- Khóa 2019, 2020 bắt đầu học từ tuần 27 (ngày 30/01/2023).

- Khóa 2022 bắt đầu học từ tuần 32 (ngày 06/3/2023).

2.Thời khóa biểu 

 - Sinh viên đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo của Trường https://daotao.vku.udn.vn/ để theo dõi thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Phòng Đào tạo.