Thông báo Về việc nộp hồ sơ vinh danh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và các kỳ thi quốc tế, quốc gia năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ vinh danh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và các kỳ thi quốc tế, quốc gia năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch năm học về việc tổ chức vinh danh khen thưởng đối với sinh viên đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và các kỳ thi quốc tế, quốc gia năm 2022, Nhà trường thông báo đến sinh viên nội dung cụ thể như sau:

1.  Đối tượng

Sinh viên đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và các kỳ thi quốc tế, quốc gia năm 2022.

2.  Hồ sơ tham gia xét chọn

Minh chứng về việc đạt thành tích, giải thưởng tại các cuộc thi: Quyết định khen thưởng; Giấy chứng nhận giải thưởng; Bằng khen; Giấy khen…

3.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian: Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 29/12/2022.

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên Khu V (P. A105).

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết nộp hồ sơ theo đúng đối tượng, thời gian quy định và nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn. Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn; ĐT: 0236 3667129 - liên lạc trong giờ hành chính), chuyên viên: Cô Dung.