Thông báo Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022


 

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ 2 năm học 2021-2022, nội dung cụ thể như sau:

1.  Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Học bổng KKHT được xét cấp cho sinh viên đang học trong thời gian đào tạo chính khóa (quy định theo quy chế đào tạo).

2.  Tiêu chuẩn để được xét cấp học bổng KKHT

Sinh viên được xét cấp học bổng KKHT phải đạt đồng thời được tất cả các tiêu chuẩn sau:

-  Có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên (xem Phụ lục I);

-  Đảm bảo được tiến độ học tập (xem Phụ lục I);

-  Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.

3.  Mức xét cấp học bổng KKHT

a)  Mức học bổng được cấp bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành, chuyên ngành mà sinh viên phải đóng tại trường theo quy định.

b)  Các mức học bổng

-  Mức học bổng loại Xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc.

-  Mức học bổng loại Giỏi: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại Giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

-  Mức học bổng loại Khá: Có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại Khá trở lên.

(Chi tiết xem Phụ lục I)

4.  Nguồn kinh phí cấp học bổng KKHT

Nguồn học bổng KKHT được trích bằng 8% (tám phần trăm) nguồn thu học phí của học kỳ xét cấp học bổng.

         Lưu ý: Nguồn kinh phí học bổng được phân bố theo mức thu học phí của chuyên ngànhngành học theo từng khóa học và được lấy theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết kinh phí cấp học bổng được phân bổ. Trong trường hợp khóa học, ngành, chuyên ngành đào tạo không có sinh viên đủ tiêu chuẩn để xét, cấp học bổng thì kinh phí này sẽ được Hội đồng xét, cấp học bổng của Nhà trường xem xét, quyết định điều chuyển sang xét, cấp cho sinh viên khác đủ tiêu chuẩn.

 

5.  Danh sách sinh viên đủ điều kiện đưa vào xét cấp học bổng

- Sinh viên ngành Công nghệ thông tin xem tại Phụ lục II;

- Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính xem tại Phụ lục III;

- Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh xem tại Phụ lục IV;

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết và thực hiện kiểm tra rà soát lại thông tin, trường hợp nếu có vướng mắc sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 27/12/2022. Sau thời gian quy định, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan. Đề nghị các Khoa, đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp và thực hiện triển khai thông báo đến sinh viên thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Điện thoại: 0236 3667129, e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn - liên lạc trong giờ hành chính), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung.

 

* Các phụ lục:

Phụ lục I: File đính kèm

Phụ lục II: File đính kèm

Phụ lục III: File đính kèm

Phụ lục IV: File đính kèm