Thông báo về việc tiến hành tạm ngưng hoạt động email đối với sinh viên/học viên đã tốt nghiệp/đã xử lý học vụ


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾN HÀNH TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG EMAIL ĐỐI VỚI CÁC BẠN SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP/ĐÃ XỬ LÝ HỌC VỤ

 

Phòng Đào tạo đã tiến hành thu hồi/tạm ngưng hoạt động email của những sinh viên, học viên đã tốt nghiệp và sinh viên đã xử lý học vụ từ năm 2022 trở về trước.

Vì vậy, Phòng Đào tạo xin gửi thông báo này đến với các bạn sinh viên, học viên đã tốt nghiệp/ đã xử lý học vụ được biết. Đối với nhưng sinh viên, học viên có nhu cầu sao lưu dữ liệu email và dữ liệu cá nhân vui lòng liên hệ về phòng Đào tạo 0236.6.552.688, email phbinh@vku.udn.vn để được hỗ trợ xử lý. Sau ngày 01/01/2023, Phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu của các bạn sinh viên đã được thu hồi email theo quy định.