Thông báo V/v triển khai thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh khóa học 2019 học kỳ 2, năm học 2022-2023


Phòng Đào tạo thông báo v/v triển khai thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh khóa học 2019 học kỳ 2, năm học 2022-2023 sinh viên xem trong File đính kèm.

 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 28/5/2023.

- Thời gian bảo vệ dự kiến: Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023

 

Phòng Đào tạo.