Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính khóa 2018


Phòng Đào tạo Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trong File đính kèm.

Thời gian bảo vệ: Ngày 12/01/2023

Phòng Đào tạo./.