Thông báo Về việc công khai danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến) Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)


THÔNG BÁO

Về việc công khai danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến)

Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)

 

Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập ngày 06/01/2023, Nhà trường thông báo về việc công khai kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021. Việc công khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến)

(Danh sách kèm theo):

Trình độ đại học: Phụ lục 1

Trình độ cao đẳng: Phụ lục 2

2. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/01/2023.

Trong thời gian trên sinh viên có ý kiến thắc mắc, đề nghị sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (phòng A-105 khu V; điện thoại: 02363667129, e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung. Sau thời gian công khai lấy ý kiến nếu sinh viên không có ý kiến phản hồi, Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.

Nhà trường đề nghị các Khoa, Tổ chỉ đạo Giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên biết và thực hiện.