Thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên (Đợt 1 năm 2023)


Thực hiện kế hoạch kế hoạch tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 được Hiệu trưởng phê duyệt theo Tờ trình số 09/TTr-ĐT ngày 09/01/2023, phòng Đào tạo thông báo sinh viên trình độ đại học và cao đẳng về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, cụ thể như sau:

1.   ĐỐI TƯỢNG

1.1.Nhóm tốt nghiệp đúng hạn:

- Trình độ đại học: Công nghệ thông tin và Công nghệ Kỹ thuật máy tính (Khóa tuyển sinh năm 2018).

1.2.Nhóm tốt nghiệp trễ hạn:

- Trình độ đại học: Tất cả các ngành của khóa tuyển sinh năm 2017 và ngành Quản trị kinh doanh khóa tuyển sinh năm 2018;

- Trình độ cao đẳng: Tất cả các ngành từ khóa tuyển sinh năm 2019 trở về trước.

2.   ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP

2.1.Về kết quả học tập:

- Tích lũy đủ tổng số tín chỉ theo chương trình đào tạo (không bao gồm tín chỉ GDTC và GDQP-AN);

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên (không bao gồm tín chỉ học thêm ngoài chương trình đào tao).

2.2.Về học phần điều kiện:

- Hoàn thành Giáo dục thể chất;

- Hoàn thành Giáo dục quốc phòng - an ninh.

2.3.Về điều kiện khác:

a) Trình độ đại học: (1) Đạt năng lực ngoại ngữ đầu ra tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; (2) Đạt năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (đối với ngành Quản trị kinh doanh).

Trình độ cao đẳng: Đạt chuẩn Tiếng Anh đầu ra (đối với sinh viên cao đẳng ngành Công nghệ thông tin).

b) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

3.   HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TỐT NGHIỆP

3.1.Nhóm tốt nghiệp đúng hạn

Trình độ Đại học:

- Phiếu xác nhận thông tin sinh viên tốt nghiệp (mẫu 1);

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ/Minh chứng hoàn thành Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ/Minh chứng đạt năng lực ngoại ngữ đầu ra;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (đối với ngành Quản trị kinh doanh);

- 02 ảnh 3x4 (Nam: áo sơ mi, đeo caravat; Nữ: áo dài).

3.2.Nhóm tốt nghiệp trễ hạn:

a. Trình độ Đại học:

- Đơn đề nghị được xét và công nhận tốt nghiệp (mẫu 2);

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ/Minh chứng hoàn thành Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ/Minh chứng đạt năng lực ngoại ngữ đầu ra;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (đối với ngành Quản trị kinh doanh);

- 02 ảnh 3x4 (Nam: áo sơ mi, đeo caravat; Nữ: áo dài).

b. Trình độ Cao đẳng:

- Đơn đề nghị được xét và công nhận tốt nghiệp (mẫu 2);

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ/Minh chứng hoàn thành Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ/Minh chứng đạt năng lực tiếng Anh đầu ra (đối với sinh viên cao đẳng ngành Công nghệ thông tin);

- 02 ảnh 3x4 (Nam: áo sơ mi, đeo caravat; Nữ: áo dài).

4.   HẠ BẬC XẾP HẠNG TỐT NGHIỆP

- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khoản 2 Điều 28 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ):

2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a) Có khối lượng của các học phần phải thi lại (học lại trong trường hợp không tổ chức thi lại) vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

- Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (khoản 2 Điều 26 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH về Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp):

2. Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm đi một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có một môn học hoặc một mô-đun trở lên trong khóa học phải thi lại (không tính môn học điều kiện; môn học, mô-đun được miễn trừ);

b) Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (không tính mức kỷ luật do vi phạm về quy chế thi, kiểm tra) trong thời gian học tập tại trường.

5.   CÁC MỐC THỜI GIAN

- Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp: 30/01/2023 - 20/02/2023 (tại phòng Đào tạo - phòng V.A103)

- Sinh viên phản hồi kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến): 22/02/2023

- Thông qua Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp (dự kiến): 28/02/2023

- Công bố kết quả công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 (dự kiến): 10/3/2023

6.   LƯU Ý KHÁC

- Sinh viên thuộc nhóm tốt nghiệp đúng hạn được phép làm đơn xin tạm hoãn xét tốt nghiệp để học cải thiện điểm (mẫu 3) trong thời gian phòng Đào tạo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp.

- Các ảnh 3x4 phải được chụp trong vòng 06 tháng kể từ ngày 20/02/2023; ghi họ tên, ngày sinh, mã sinh viên, tên lớp vào phía sau mỗi ảnh và được bỏ vào túi nilon trong.

- Các thông tin cá nhân của sinh viên được ghi trên Phiếu xác nhận thông tin sinh viên tốt nghiệp hoặc Đơn đề nghị được xét và công nhận tốt nghiệp được xem như là thông tin chính thức để in bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa.

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo đúng yêu cầu./.