Thông báo V/v đăng ký Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022-2023 (Đối với sinh viên khóa 17, 18 ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính chưa được giao ĐATN)


Phòng Đào tạo thông báo V/v đăng ký Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa 17, 18 ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính chưa được giao ĐATN cụ thể:

1. Thời gian đăng ký: từ ngày  30/01/2023 đến hết ngày 02/02/2023.

2. Hình thức đăng ký: Sinh viên nộp đơn xin đăng ký ĐATN trực tiếp tại phòng Đào tạo. Sinh viên tải mẫu đơn xin điều chỉnh khối lượng học tập tại https://vku.udn.vn/tai-nguyen

Sau thời gian quy định, tất cả các vấn đề đăng ký ĐATN của sinh viên không được giải quyết.

Phòng Đào tạo.