[Thông báo] v/v khảo sát mở lớp và đăng ký học lại/học cải thiện Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023


Phòng Đào tạo thông báo về việc khảo sát mở lớp và đăng ký học lại/học cải thiện trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 như sau:

1.    1. Thời gian đăng ký: Từ 01/02/2023 đến 05/02/2023

2.    2. Thời gian học chính thức: theo lịch học các lớp và thông báo từ phòng đào tạo

3.    3. Cách thức đăng ký:

Bước 1: Thực hiện đăng ký: Các sinh viên có nhu cầu học lại/học cải thiện thực hiện đăng nhập vào hệ thống đào tạo https://daotao.vku.udn.vn để thực hiện đăng ký

-              - Đối với các học phần có tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 và còn chỗ đăng ký: Sinh viên chọn mục Đăng ký tín chỉ -> Đăng ký học cải thiện -> chọn các học phần cần đăng ký học lại/học cải thiện để đăng ký học lại/cải thiện.

-              - Đối với các học phần không tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 hoặc các học phần có tổ chức nhưng đã hết chỗ đăng ký: Sinh viên chọn mục Đăng ký tín chỉ -> Khảo sát mở lớp -> chọn các học phần cần đăng ký học lại/học cải thiện để nhà trường xem xét nhu cầu mở lớp.

Bước 2: Theo dõi thông tin lớp học: Sinh viên theo dõi phê duyệt đăng ký học lại/cải thiện từ phòng đào tạo để tham gia học tập  đối với các lớp đã được tổ chức và thông báo về việc mở mới các lớp (nếu có) từ phòng Đào tạo.

Bước 3: Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường trong thời gian quy định và tham gia học tập theo đúng lịch học được thông báo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo hoặc địa chỉ e-mail: dangkytinchi@vku.udn.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng./.