Thông báo kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)


Thông báo

Kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (đợt bổ sung)

Danh sách có 42 sinh viên, chi tiết trong file đính kèm.

Lưu ý: sinh viên theo dõi thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính về hình thức chi trả tại website: https://vku.udn.vn/phong/khtc/