Thông báo kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022


Thông báo

Kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Danh sách có 195 sinh viên, chi tiết trong file đính kèm.

 

Lưu ý: sinh viên theo dõi thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính về hình thức chi trả tại website: https://vku.udn.vn/phong/khtc/