[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Đợt 2


Khoa KHMT thông báo Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Đợt 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian, hình thức, địa điểm:

- Thời gian: 7h30 ngày 25/02/2023

- Hình thức bảo vệ: trực tiếp

- Địa điểm: Khu K (Khoa sẽ thông báo phòng cụ thể sau)

 

2. Yêu cầu về nộp cuốn báo cáo: Những SV được GVHD đồng ý cho bảo vệ Đợt 2 cần nộp 05 cuốn báo cáo toàn văn có xác nhận của GVHD về Văn phòng Khoa (từ ngày 06/02/2023 đến 10/02/2023).

Với đề tài là các sản phẩm ứng dụng thực tế (theo các dự án tại doanh nghiệp) cần có thêm xác nhận của doanh nghiệp (doanh nghiệp xác nhận vào báo cáo hoặc có văn bản xác nhận đính kèm báo cáo).