[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo đăng ký nhóm thực hiện các Đồ án (học kỳ 2, năm học 2022-2023) đối với các khóa 2019, 2020, 2021, 2022.


Khoa Khoa học máy tính (KHMT) thông báo đăng ký nhóm thực hiện các Đồ án (Học kỳ 2, năm học 2022-2023) đối với các khóa 2019, 2020, 2021, 2022 khoa KHMT như sau:

 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 04/02/2023 đến hết ngày 08/02/2023.

- Mỗi nhóm tối đa 02 thành viên (trong đó có 1 trưởng nhóm).

- Mỗi nhóm chỉ cần 01 thành viên đăng ký, ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Link đăng ký:

1.Khóa 2022 (Đồ án Cơ sở 1) : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqsqGC8WcBuk20fVEkMNcC8UZ82NEyTPqp5PNmtL4h5jyYeQ/viewform?usp=sf_link

 

2. Khóa 2021 (Đồ án Cơ sở 3): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchYuVHQAgzSlpvDwN0xZ8f1L6SQgw0aKLPSnDivKEcbHkOpA/viewform?usp=sf_link

 

3. Khóa 2020 (Đồ án Chuyên ngành 1) : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAYEaOgjef_LTkbmDD1cO40eq_ye6IhrOwIy-11BYuOMybqA/viewform?usp=sf_link

 

4. Khóa 2019 (Đồ án Chuyên ngành 2): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXFbvMShKK8G9c0neZIo9hFG2IDlT0F7V5mQbcp4szeDlQMA/viewform?usp=sf_link