Thông báo V/v triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin học kỳ 2, năm học 2022-2023


Phòng Đào tạo thông báo v/v riển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin học kỳ 2, năm học 2022-2023 trong File đính kèm

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 04/6/2023.

- Thời gian bảo vệ dự kiến: Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 18/06/2023

 

 Phòng Đào tạo.