Thông báo: Cách thức chi khoản khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh Đại học chính quy 2022


Các em sinh viên được khen thưởng do đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh Đại học  2022 chú ý:

Theo Quyết định số 1285/QĐ-ĐHVH về việc khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm học 2022 ngày 11/10/2022 tiền khen thưởng của các em sinh viên sẽ được trừ dần vào học phí của từng kỳ cho đến khi hết khoản khen thưởng này. Vì vậy vào mỗi kỳ Phòng KHTC sẽ đưa danh sách về việc tính khoản tiền khen thưởng này trừ vào học phí của SV. Các em SV lưu ý kiểm tra thông báo để nhận thông tin.