Về việc nộp hồ sơ xét học bổng học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2022-2023


 

Thực hiện Công văn số 566/ĐHĐN-HSSV ngày 16/02/2023 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc giới thiệu sinh viên xét chọn học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2022-2023, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về việc nộp hồ sơ xét chọn học bổng, nội dung cụ thể
như sau:

1.  Đối tượng và tiêu chí xét chọn

Sinh viên tham gia xét chọn thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau:

        -  Có kết quả học tập (học kỳ 1) năm học 2022-2023 đạt từ 7,5 trở lên tính theo thang điểm 10 (hoặc tương đương đối với thang điểm 4);

        -  Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;

        -  Hiện chưa nhận học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2022-2023 (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước).

        Tiêu chí ưu tiên: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng như: hiến máu nhân đạo, tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, phòng chống dịch Covid-19 hoặc các hình thức khác.

2.  Số lượng và trị giá học bổng

- Số lượng: 01 sinh viên;

- Trị giá học bổng: 12 tháng x 18 Euro = 216 Euro/suất (quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỉ giá quy định của ngân hàng nhà nước).

3.  Hồ sơ tham gia xét chọn

- Tờ khai thông tin cá nhân viết tay, có dán ảnh (mẫu kèm theo);

- Giấy chứng nhận kết quả học tập, có ảnh, đóng dấu giáp lai (mẫu kèm theo);

- Minh chứng hoàn cảnh, thành tích của bản thân và gia đình (nếu có).

- Hướng dẫn ghi hồ sơ và biểu mẫu sinh vên xem tại link:

https://drive.google.com/drive/folders/1Zk8hPQS_FiHZGzLmx6TW98KXa-JuabJA?usp=share_link

4.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian: Hạn cuối nhận hồ sơ trước ngày 22/02/2023 (thứ Tư).

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên Khu V (P. A105).