Thông báo kết quả xét miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022 – 2023


 

Thông báo

Kết quả xét miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội,

chính sách Tuyển sinh 2022, chính sách con cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng

Học kỳ I năm học 2022 – 2023.

 

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí: https://bom.so/ZnQkQs

Danh sách sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ học tập: https://bom.so/ZnQkQs

Danh sách sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập: https://bom.so/ZnQkQs

Danh sách sinh viên được hưởng chính sách Trợ cấp xã hội: https://bom.so/ZnQkQs

Danh sách được hưởng chính sách ưu đãi Tuyển sinh năm 2022: https://bom.so/ZnQkQs

Danh sách sinh viên được hưởng chính sách con cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng: https://bom.so/ZnQkQs