[Dự kiến] Danh sách SV bị xử lý kết quả học tập_HK1 NH22-23


Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên các khóa từ 2017 đến 2021 dự kiến bị xử lý kết quả học tập học kỳ I, năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Chi tiết điều kiện bị cảnh báo học tập, bị buộc thôi học (tại đây)

2. Cảnh báo học tập khóa 2018 (tại đây)

3. Cảnh báo học tập khóa 2019 (tại đây)

4. Cảnh báo học tập khóa 2020 (tại đây)

5. Cảnh báo học tập khóa 2021 (tại đây)

6. Danh sách bị buộc thôi học (tại đây)

Kênh phản hồi: daotao@vku.udn.vn hoặc 02363 667 113

Thời hạn phản hồi: 21/3/2023

Trân trọng./.