Thông báo về việc công khai kết quả xét chế độ chính sách đối với sinh viên (dự kiến) Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023


THÔNG BÁO

Về việc công khai kết quả xét chế độ chính sách đối với sinh viên (dự kiến)

Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

 

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét chế độ chính sách cho sinh viên ngày 20/3/2023, Nhà trường thông báo về việc công khai kết quả xét chế độ chính sách đối với sinh viên học kỳ 2 năm học 2022 – 2023. Việc công khai lấy ý kiến phản hồi sinh viên như sau:

1.     Danh sách sinh viên được hưởng chính sách (dự kiến):

+ Chính sách miễn, giảm học phí: Phụ lục 1

+ Chính sách hỗ trợ chi phí học tập: Phụ lục 2

+ Chính sách hỗ trợ học tập: Phụ lục 3

+ Chính sách trợ cấp xã hội: Phụ lục 4

+ Chính sách đối với con cán bộ viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan Đại học Đà Nẵng: Phụ lục 5

2.     Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/3/2023.

Trong thời gian công khai nếu có ý kiến, kiến nghị, đề nghị sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (phòng V-A105; e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn; điện thoại: 0236.3667129 – liên lạc trong giờ hành chính), chuyên viên: Cô Nguyễn Thị Nga. Sau thời gian công khai lấy ý kiến Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.

Đề nghị các Khoa chỉ đạo Giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên biết và thực hiện.

Xem danh sách tại đây