Khảo sát nhu cầu đăng ký Chuyên ngành Khóa 2022


Nhằm tìm hiểu nhu cầu của sinh viên khóa tuyển sinh 2022 (hệ kỹ sư/cử nhân Công nghệ thông tin) về định hướng các chuyên ngành sinh viên sẽ đăng ký sắp đến, Phòng Đào tạo thông báo sinh viên khóa tuyển sinh 2022 (hệ kỹ sư/cử nhân Công nghệ thông tin) đăng ký khảo sát theo một số chuyên ngành/chương trình như sau:

- Kỹ thuật phần mềm

- Hệ thống Nhúng và IOT

- Truyền thông đa phương tiện

- Kỹ sư Công nghệ Thông tin ( tăng cường tiếng Nhật) - chỉ dành cho hệ Kỹ sư
 
 
Lưu ý:
- Sinh viên đăng ký khảo sát chương trình kỹ sư Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Nhật) sẽ được doanh nghiệp phỏng vấn hoặc thực hiện các bước tiếp theo để tuyển chọn vào lớp này. Sinh viên được doanh nghiệp chọn vào lớp trên sẽ không đăng ký các định hướng chuyên ngành còn lại trong chương trình đào tạo.
- Sinh viên các lớp 22GIT1 và 22GIT2 không đăng ký định hướng chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống Nhúng và IOT, Truyền thông đa phương tiện.
- Trong quá trình khảo sát, nếu sinh viên có ý kiến khác vui lòng điền vào phần Ý kiến khác có trong form khảo sát.
- Khảo sát sẽ được thực hiện cho đến hết ngày 30/3/2023.
- Những nội dung sinh viên tham gia thực hiện khảo sát không được tính là sinh viên đăng ký chuyên ngành nên sẽ không có hiệu lực trong đợt đăng ký chuyên ngành sắp đến.