[K2020] Danh sách sinh viên chưa hoàn thành chương trình GDTC (tính đến 3/2023)


Căn cứ Quyết định sô 2367/QĐ-ĐHĐN ngày 04/7/2022 ban hành Quy định về việc tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ kết quả học tập môn học Giáo dục thể chất của sinh viên khóa 2020 của Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn,

Khoa Giáo dục thể chất đã thống kê và thông báo danh sách sinh viên khóa 2020 chưa hoàn thành chương trình môn học Giáo dục thể chất (danh sách).

Sinh viên có phản hồi (nếu có) thì liên hệ với Khoa Giáo dục thể chất:

Địa chỉ: 62 Ngô Sĩ Liên, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3841-325

Email: fpe.udn@gmail.com

Trân trọng./.