[TB] Kết quả sinh viên bị cảnh báo học tập, bị buộc thôi học tại HK1 NH22-23 (Khóa 2017 đến 2021)


Căn cứ kết quả xem xét Cảnh báo học tập, buộc thôi học của Hội đồng xử lý kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 vào ngày 03/4/2023, Phòng Đào tạo thông báo kết quả xử lý cụ thể trong các danh sách sau:

1. Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập (Tại đây)

2. Danh sách sinh viên bị buộc thôi học (Tại đây)

Sinh viên phản hồi (nếu có) với Phòng Đào tạo qua email daotao@vku.udn.vn hoặc trực tiếp tại Phòng V.A103 đến hết ngày 10/04/2023. Sau thời gian này, mọi vấn đề phát sinh về danh sách xử lý kết quả học tập sẽ không được giải quyết.