[Danh sách] Sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học (Đợt 1, HK1 2022-2023)


Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, bị buộc thôi học tại học kỳ 1 năm học 2022-2023, gồm:

1. Danh sách cảnh báo học tập: tại đây

2. Danh sách bị buộc thôi học: tại đây

Trân trọng./.