[Thông báo] Đăng ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Đợt 1 2023)


Căn cứ kết quả xem xét của Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, phòng Đào tạo thông báo cho 189 sinh viên trình độ đại học và 07 sinh viên trình độ cao đẳng đã đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Trình độ đại học: 189 sinh viên (danh sách kèm theo)

- Trình độ cao đẳng: 07 sinh viên (danh sách kèm theo)

2. Phương thức và thời hạn đăng ký:

- Đăng ký trực tuyến tại link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM1mEB6sp-xHipKjTM3Aetlie5DpdXyadWunbpenumjlF3BQ/viewform

- Thời hạn đăng ký: hết ngày 27/4/2023.

3. Thời gian cấp:

- Dự kiến ngày 28/4/2023

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên tốt nghiệp được biết và thực hiện.

Trân trọng./.