Thông báo về việc mở lớp học lại, học cải thiện học kỳ hè năm học 2022 - 2023


Phòng Đào tạo thông báo về việc mở lớp học lại, học cải thiện học kỳ hè năm học 2022 – 2023 như sau:

 

1.    1. Thời gian đăng ký: từ 08/05/2023 đến 12/05/2023.

2.    2. Thời gian học: từ 19/06/2023 đến 30/07/2023.

3.    3. Cách thức đăng ký:

- Bước 1: Đăng nhập https://daotao.vku.udn.vn --> Chọn Đăng ký tín chỉ --> Khảo sát mở lớp --> Chọn Đề nghị mở lớp với các học phần cần đăng ký học lại, cải thiện.

- Bước 2:  Theo dõi thông tin mở lớp từ phòng Đào tạo qua e-mail và trang thông báo của nhà trường.

- Bước 3: Hoàn thành nghĩa vụ học phí với nhà trường đúng thời gian quy định và tham gia học tập theo lịch học được thông báo.

4.    4. Hình thức học: học tập trung tại trường.

Các sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện trong học kỳ hè cần xem kỹ kế hoạch đào tạo, thời gian tổ chức học hè để lựa chọn đăng ký học phù hợp. Kế hoạch năm học 2022 - 2023 sinh viên xem tại https://daotao.vku.udn.vn/ke-hoach-nam

 

 

Trân trọng./.