[K2022] Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo học tập HK1 2022-2023


Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo danh sách sinh viên đại học khóa 2022 (dự kiến) bị xử lý kết quả học tập học kỳ I, năm học 2022-2023 (đợt 2), cụ thể như sau:

Cảnh báo học tập Lần 1 đối với 31 sinh viên (danh sách), gồm:

Ngành

Lần 1

Tổng

Công nghệ thông tin

22

22

Quản trị kinh doanh

07

07

Công nghệ kỹ thuật máy tính

2

02

Tổng

31

31

 

Đề nghị sinh viên phản hồi lại với Phòng Đào tạo (nếu có) qua:

- Email daotao@vku.udn.vn hoặc

- Trực tiếp tại Phòng V.A103

Thời hạn: hết ngày 17/5/2023.

Sau thời gian này, mọi vấn đề phát sinh về danh sách xử lý kết quả học tập sẽ không được giải quyết.

Trân trọng./.