Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023_Khoá 19,20,21LT


Phòng KT&ĐBCLGD gửi Lịch thi Khóa 19,20,21LT Học kỳ 2 Năm học 2022-2023_Lớp bổ sung,

Sinh viên xem chi tiết Lịch thi tại:

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PfeswpiRaJ0ZHIeflB-1JNMSAAcoqRJB/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

Lưu ý:

- Học phần tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 có hai hình thức thi (Tự luận +Vấn đáp), sinh viên lưu ý để tham gia 2 lượt thi cho 2 hình thức thi.

- SV chú ý thời gian vào phòng thi theo link file đính kèm này để đi thi đúng thời gian quy định.

- Đối với các học phần có hình thức thi Vấn đáp, cuối buổi thi Cán bộ coi thi sẽ thông báo điểm thi đến sinh viên, nếu có thắc mắc về điểm số Sinh viên phản hồi với CB coi thi ngay khi kết thúc buổi thi đó vì hình thức thi Vấn đáp không chấm phúc khảo.

- Đối với hình thức thi Tự luận sinh viên sử dụng Giấy thi đúng quy định (giấy chữ xanh), không sử dụng giấy photo màu đen.

- Đối với sinh viên được phê duyệt hoãn thi/vắng thi ở các học kỳ trước (Phòng KT&ĐBCLGD đã gửi thông báo qua email sau khi sinh viên nộp đơn xin hoãn/vắng thi) thì nộp đơn xin dự thi đối với các học phần có tổ chức thi kết thúc học phần của các đợt thi trong học kỳ 2 này. Sinh viên theo dõi lịch thi và nộp đơn xin dự thi trước 1 tuần tổ chức thi học phần đó.

Sinh viên xem tên học phần các Khoá 22 (thời gian thi từ 26/06 đến 16/07/2023), chi tiết tại:

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nzs36xWnVmiG83wjw3dQeDjg29GfMHaM/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

- Đối với một số học phần có file hướng dẫn sinh viên đọc trước khi thi hay có thay đổi thông tin gì của kỳ thi thì Phòng KT&ĐBCLGD sẽ gửi đến email cá nhân sinh viên (…@vku.udn.vn) có liên quan. Vì vậy sinh viên lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời (nếu có) theo email nhà trường đã cung cấp.

Thân./.