Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với các khóa tuyển sinh năm 2018, 2019, 2020, 2021 Học kỳ 1 năm học 2022-2023


Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét cấp học khuyến khích học tập đối với các khóa tuyển sinh năm 2018, 2019, 2020, 2021 Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ 1 năm học 2022-2023, nội dung cụ thể như sau:

1.   Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Học bổng KKHT được xét cấp cho sinh viên đang học trong thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa của chương trình đào tạo thứ nhất trình độ đại học hệ chính quy của Trường.

2. Tiêu chuẩn để được xét cấp học bổng KKHT

Sinh viên được đưa vào diện xét cấp học bổng KKHT phải đạt tất cả các tiêu chuẩn sau:

-  Có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên (xem Phụ lục I);

-  Đảm bảo được tiến độ học tập (xem Phụ lục I);

(link phụ lục I: https://docs.google.com/document/d/1FkjfIJJ3-MLEyGMoX7WnCLaaBhRYuFRA/edit?usp=sharing&ouid=116112098661652931510&rtpof=true&sd=true 

-  Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.

*Lưu ý: Không xét, cấp học bổng KKHT đối với sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau:

-  Học quá thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa;

-  Có học phần không đạt trong học kỳ xét học bổng.

3. Nguồn học bổng KKHT

Nguồn học bổng KKHT được bố trí tối thiểu bằng 8% (tám phần trăm) nguồn thu học phí của học kỳ xét cấp học bổng.

4. Mức xét cấp học bổng KKHT

Mức học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành, chuyên ngành mà sinh viên phải đóng cho Trường do Hiệu trưởng quy định.

Sinh viên được xét cấp học bổng KKHT phải đảm bảo tất cả các quy định tại mục 2 và được xét theo thứ tự từ loại học bổng xuất sắc trở xuống đến hết nguồn học bổng được xác định.

 (Chi tiết xem Phụ lục I)

5. Danh sách sinh viên đủ điều kiện đưa vào xét cấp học bổng (Khóa tuyển sinh năm 2019, 2020 và 2021)

- Sinh viên ngành Công nghệ thông tin xem tại Phụ lục II;

- Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính xem tại Phụ lục III;

- Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh xem tại Phụ lục IV;

Link: https://docs.google.com/document/d/1jU5OnJI5VhCTwiDGg146-iM2AaRUhwlH/edit?usp=sharing&ouid=116112098661652931510&rtpof=true&sd=true

 

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết và thực hiện kiểm tra rà soát lại thông tin, trường hợp nếu có vướng mắc sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 19/5/2023. Sau thời gian quy định, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan. Đề nghị các Khoa, đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp thực hiện triển khai thông báo đến sinh viên.

 

Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Điện thoại: 0236 3667129, e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn- liên lạc trong giờ hành chính), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung.