Thông báo về việc công khai danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến) Học kỳ 1 năm học 2022-2023


Căn cứ vào kết quả họp Hội xét cấp học bổng khuyến khích học tập, Nhà trường công khai kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023. Việc công khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cụ thể
như sau:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/6/2023.

2. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến)

+   Ngành Công nghệ thông tin: Phụ lục 1

+   Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính: Phụ lục 2

+   Ngành Quản trị kinh doanh: Phụ lục 3

- Sinh viên xem danh sách tại link: https://docs.google.com/document/d/1z_-G_DrJBGmnsIb8oe3qwS62xiVaLmjE/edit?usp=sharing&ouid=116112098661652931510&rtpof=true&sd=true 

Trong thời gian trên sinh viên có ý kiến thắc mắc, đề nghị sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (phòng A-105 khu V; điện thoại: 02363667129, e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung. Sau thời gian công khai, Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.