Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, học phần thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp


Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024, phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 học phần thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp như sau:

1.   1. Thời gian đăng ký: Từ 15/06/2023 đến 18/06/2023.

2.   2. Học phần đăng ký: Thực tập tốt nghiệp (3 tín chỉ) và Đồ án tốt nghiệp (10 tín chỉ).

3.   3. Đối tượng đăng ký: sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính khóa 19 và các khóa 17, 18 có nhu cầu học lại, học cải thiện.

4.   4. Hình thức đăng ký: sinh viên thực hiện đăng ký trực tiếp tại hệ thống quản lý đào tạo https://daotao.vku.udn.vn --> chọn mục Đăng ký tín chỉ.

     Trường hợp sinh viên cần rút bớt học phần đã đăng ký, sinh viên làm đơn xin rút học phần (mẫu sinh viên tải tại https://vku.udn.vn/tai-nguyen/phong-dao-tao/9-don-xin-rut-bot-hoc-phan.html) , có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm hoặc lãnh đạo khoa chuyên môn và gửi về phòng Đào tạo chậm nhất ngày 23/06/2023.

5.   5. Triển khai thực hiện: Sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp và thực hiện các yêu cầu về thực tập, làm đồ án đúng theo kế hoạch, thông báo của Khoa chuyên môn và nhà trường.

Trân trọng./.