Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh học kỳ 2 năm học 2022-2023


Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh học kỳ 2 năm học 2022-2023 trong File đính kèm

Ngày bảo vệ: 30/6/2023

Thời gian: 7h45

Phòng Đào tạo./.