[Kế hoạch] Học Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt từ 17/7-13/8)