Thông báo thời gian bắt đầu dạy và học học kỳ 1 năm học 2023-2024


Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 đã được phê duyệt, Phòng Đào tạo thông báo thời gian bắt đầu dạy và học học kỳ 1 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

 

- Khóa 2019, 2020, 2021 bắt đầu học từ tuần 03 (ngày 14/8/2023).

- Khóa 2022 bắt đầu học từ tuần 05 (ngày 28/8/2023).

- Khóa 2023 bắt đầu học từ tuần 07 (ngày 11/9/2023).

 

Cụ thể sinh viên xem tại link: https://daotao.vku.udn.vn/ke-hoach-nam

 

Phòng Đào tạo./.